ONLINE AANGIFTE

Gegevens van de boeking

dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
Graag het adres van de reisagent?

E-mailadres en telefoonnummer van de reisagent of reisorganisatie?
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave

Gegevens van de verzekerde

dit is een verplichte ingave

dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave

Zijn er nog andere verzekeringen die deze kosten dekken, bijvoorbeeld via een kredietkaart, een doorlopende annuleringsverzekering? dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave

Gegevens van de annulatie

dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave

Reden van de annulatie


dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave

Persoon die de annulatie veroorzaakt

De verzekerde zelf
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave

Is er sprake (geweest) van een hospitalisatie? dit is een verplichte ingave

dit is een verplichte ingave
dit is een verplichte ingave
In het geval van annulering wegens een medische reden, het adres van de patiënt tijdens de genezingsperiode indien dit NIET het adres van de verzekerde is

Terugbetaling

Aan wie mag de terugbetaling gebeuren?

dit is een verplichte ingave

Noodzakelijke documenten

Voor het afhandelen van een annulering dienen wij steeds volgende documenten te ontvangen:

  • Bestelbon/inschrijvingsfactuur
  • Annuleringsfactuur van de reisorganisatie met vermelding van de annuleringskosten of eventuele refund nota’s van bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij
  • In het geval van annulering wegens een medische reden, de door de arts volledig ingevulde medische vragenlijst (link naar de medische vragenlijst)
  • Voor alle andere redenen, de officiële documenten ter staving

Slotverklaring

Wenst u de reden van de annulatie reeds nader toe te lichten (aard van de ziekte, omstandigheden van het ongeval, reden ontslag, ...)?

dit is een verplichte ingave


Als verantwoordelijke voor de verwerking, worden de verzamelde persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 en alle andere geldende Belgische regelgevingen betreffende gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: het beheer van het vermelde schadegeval. Deze gegevens kunnen indien nodig doorgegeven worden aan derden voor zover er een gewettigd belang bestaat. De gegevens kunnen ook meegedeeld worden aan om het even welke persoon of instantie in het kader van een wettelijke verplichting of een administratieve of rechterlijke beslissing. De verwerkte gegevens worden bijgehouden gedurende de hele periode van het schadebeheer, de wettelijke verjaringstermijn, alsook gedurende elke andere wettelijke en reglementaire bewaartermijn. Binnen de grenzen van de wet heeft u het recht om kennis te nemen van uw gegevens, om ze, in voorkomend geval, te laten verbeteren. U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegeven, alsook om uw gegevens te laten verwijderen. In die gevallen is het mogelijk dat AG Insurance de bovenvermelde doeleinden niet kan voortzetten. U kunt uw rechten uitoefenen door een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart per post te verzenden naar AG Insurance, Data Protection Officer, 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, of per e-mail aan: AG_DPO@aginsurance.be. U kunt meer informatie verkrijgen via ditzelfde adres, alsook in de Privacyverklaring van AG Insurance die u terugvindt op de website: www.aginsurance.be.

Overzicht

Doe je nog een laatste controle van alle gegevens? Hierna kun je de aangifte afprinten en doorsturen.

1. Gegevens van de boeking


2. Gegevens van de verzekerde3. Gegevens van de annulatie
4. Reden van de annulatie

5. Persoon die de annulatie veroorzaakt
Van tot
6. Terugbetaling


7. Noodzakelijke documenten

Voor het afhandelen van een annulering dienen wij steeds volgende documenten te ontvangen:
  • Bestelbon/inschrijvingsfactuur
  • Annuleringsfactuur van de reisorganisatie met vermelding van de annuleringskosten of eventuele refund nota’s van bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij
  • In het geval van annulering wegens een medische reden, de door de arts volledig ingevulde medische vragenlijst (link naar de medische vragenlijst)
  • Voor alle andere redenen, de officiële documenten ter staving

8. Slotverklaring